Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Podpora žen ve vstupu do politiky

logo kvóty Občanské sdružení Fórum 50 % uspořádalo 14. září 2007 jednodenní mezinárodní konferenci "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů" uskutečněnou pod záštitou ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, v rámci iniciativy "2007 - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny".

Konference proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze a zúčastnily se jí také tři členky o. s. Ženy50.

mezinárodní konference Konference měla za cíl seznámit českou politickou reprezentaci, zaměstnance státní správy i zainteresovanou veřejnost s osvědčenými metodami prosazení více žen do politiky tak, jak jsou praktikovány jinde v Evropě, v rámci evropských politických stran. Výsledky konference budou shrnuty v závěrečném sborníku a budou sloužit jako doporučení vládě ČR a politickým stranám pro podporu genderové rovnosti. Tato konference byla jedinečná jednak svým zaměřením, jednak svým rozsahem.

Konference byla rozdělena do tří po sobě následujících bloků, po každém z nich následovala diskuse se zástupci národních i mezinárodních akademických, politických a občanských organizací a skupin.

mezinárodní konference V rámci úvodního bloku byl analyzován přístup institucí Evropské unie a vliv evropské politiky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. Se svými příspěvky vystoupily například evropské poslankyně J. Hybášková a V. Flasarová či Iva Laňová - zástupkyně Evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, které ze své vlastní zkušenosti popsaly, do jaké míry evropské instituce podporují, anebo naopak brání ženské participaci v určování a ovlivňování konkrétních politik.

mezinárodní konference V druhém konferenčním bloku byla věnována pozornost politickému zastoupení žen ve střední a západní Evropě. Pozvané odbornice Lenita Freidenvall ze Švédska, Sonja Lokar ze Slovinska a Janet Veitch z Velké Británie popsaly rozsah a strategie působení žen v rámci tamních politických stran, neziskových organizací či sociálních hnutí. Inspirativní příspěvek přednesla i velvyslankyně Jihoafrické republiky v ČR N. Dube a velice pozitivně působila i slova paní M. Rauch Kallat z Rakouska, v r. 2003 - 2007 ministryně pro zdraví a ženy.

Závěrečný blok se soustředil na analýzu situace v České republice.

Ženy, které představují polovinu populace, jsou v národních parlamentech ve světovém průměru zastoupeny pouze 15 %. V České republice je v poslanecké sněmovně po volbách v červnu 2006 15,5 % žen (např. ve Švédsku je v parlamentu 45,3 % žen, ve Finsku 42 %, v Norsku 37,7 %).

Kvóty se řadí mezi tzv. pozitivní akce, jejichž smyslem je zajistit, aby zastoupení žen (respektive mužů) v rozhodovacích pozicích překročilo hranici 30 %. Tato hranice je obecně považována za kritické minimum a jen nad tímto minimem je daná skupina schopna účinně prosazovat své zájmy.

Jak vyplývá ze zkušenosti v různých zemích, kvóty jsou efektivním nástrojem pro zvýšení počtu žen v politice. Toto zvýšení je žádoucí nejen z pohledu rovnosti zastoupení, ale i z hlediska obohacení politiky o ženské zkušenosti a přístupy. Vstupem žen do politiky se docílilo změny politické kultury. Zvýšení počtu žen v politice zbaví dosud "osamělé" političky stresu a nutnosti přizpůsobovat se mužskému stylu politiky.

Vysoké zastoupení žen v politice ve skandinávských zemích je dáno celkovou vyspělostí společnosti, politickou kulturou a obecně velké schopnosti žen prosazovat svá práva. Tyto země dosáhly výrazného zastoupení žen v politice a veřejném životě díky cílenému uplatňování metody "bottom-up" (vyvíjení aktivity "zezdola"). Výstižně tento přístup vysvětluje a hájí Brigitta Dahl, bývalá předsedkyně švédského parlamentu: "Není možné řešit problém nízkého zastoupení žen pouze zavedením kvót. Politické strany, vzdělávací systém, nevládní organizace, odbory, církve - všichni tito aktéři na sebe musí vzít díl zodpovědnosti a uvnitř svých organizací prosazovat účast žen."

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021