Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Stanovy spolku Ženy50, z. s.

1. Název spolku:     Ženy50, z. s.
2. Sídlo spolku:      Brno
3. Všeobecná ustanovení:

Spolek Ženy50 (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. a v souladu s ustanovením § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. se považuje za spolek ve smyslu tohoto zákona. Spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy České republiky a těmito stanovami. Je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem, sdružujícím občany/ky, kteří se chtějí podílet na naplňování účelu spolku.

4. Základní účel spolku:

Cílovou skupinou, na kterou je zaměřena činnost spolku Ženy50, jsou ženy kolem padesátého roku a starší.

Účelem spolku je vytvářet prostředí pro sdružování žen 50+ a přispívat svou činností:

 • ke vzdělávání a rozvoji žen 50+
 • k přeměně žen 50+ v aktivní, pozitivně laděné, sebevědomé, zdravé, harmonické, zralé osobnosti
 • k přípravě žen 50+ na pozitivní, aktivní stárnutí
 • k zviditelňování věkové skupiny žen 50+ a odbourávání genderových stereotypů s ní spojených
 • k propojování žen, předcházení a zmenšování osamělosti vytvářením příležitostí pro navazování nových přátelských vztahů, setkávání se, sdílení, např. při vícedenních akcích
 • k pozitivním zážitkům ve věku 50+, např. při objevování kulturních a přírodních krás naší vlasti
5. Členství ve spolku:

Členem/kou spolku se může stát občan/ka České republiky i cizí státní příslušník/nice starší 18 let, kteří podporují účel spolku, podílí se na jeho naplňování, nebo chtějí využít služeb spolku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Členství vzniká na základě písemné přihlášky po schválení předsedkyní spolku.

Člen/ka spolku má právo zejména:

 • z rozhodnutí Výboru spolku být do něj kooptován/a
 • podávat dotazy, návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti spolku (lhůta pro odpověď na písemnou připomínku je 30 dnů od jejího doručení Výboru)
 • na vyžádání být informován/a o činnosti a hospodaření spolku
 • na elektronické zasílání aktuálních informací o činnosti spolku
 • šířit dobré jméno, myšlenky a účel spolku
 • aktivně se podílet na naplňování účelu spolku
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy spolku a usnesení Výboru
 • uhradit členský příspěvek ve stanovené výši a termínu
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
6. Zánik členství ve spolku:
 • vystoupením člena/ky na základě písemného oznámení Výboru
 • úmrtím člena/ky
 • zrušením členství při vážném porušení stanov či členských povinností na základě rozhodnutí Výboru
 • zánikem spolku

Porušení členských povinností:
Za vážné porušení členských povinností může Výbor člena/ku bez dalšího automaticky vyloučit, nebo udělit členovi/ce písemnou či ústní výtku. O každém jednotlivém porušení členských povinností rozhoduje Výbor a vyvodí důsledky.

Za vážné porušení povinností se považuje zejména:

 • hanobení dobrého jména, účelu, myšlenek a činnosti spolku
 • nerespektování stanov a usnesení Výboru
 • člen/ka se dlouhodobě nepodílí na činnosti spolku a neplatí členské příspěvky - pokud se toto děje více než 3 roky, je Výbor oprávněn člena/členku vyloučit bez upozornění
7. Orgány spolku, způsob jejich ustavování, určení orgánů a osob, oprávněných jednat za spolek

Nejvyšším orgánem spolku je Výbor, který řídí činnost spolku v souladu se stanovami a účelem spolku. Minimální počet členů/ek Výboru jsou 3 osoby. Ze svého středu volí předsedu/kyni a místopředsedu/kyni spolku na dobu pěti let. Funkční období členů Výboru není omezeno.
Noví členové/ky Výboru mohou být kooptováni nadpoloviční většinou hlasů členů stávajícího Výboru z řad členů/ek spolku do pozice člen/ka Výboru.
Členové/ky Výboru jsou osvobozeni od placení členského příspěvku.

Statutárním orgánem spolku je předsedkyně. Předsedkyně jedná za spolek samostatně.

Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku a řídí činnost spolku. Schází se podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Schůzi Výboru svolává předseda/kyně, nebo místopředseda/kyně.
Výbor může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % jeho členů/nek. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů/ek.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda/kyně spolku.
Výbor může rozhodovat i mimo zasedání s využitím komunikačních technických prostředků.
Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisují přítomní členové/ky Výboru.
Způsob hlasování určuje ten, kdo návrh předkládá. Jestliže je k podanému návrhu podán protinávrh, hlasuje se nejdřív o protinávrhu.

Výbor spolku rozhoduje zejména o následujících otázkách:

 • schvaluje stanovy spolku, jejich případnou změnu
 • kooptuje nové členy/ky Výboru
 • nadpoloviční většinou hlasů všech členů/ek Výboru odvolává člena/ku Výboru
 • přijímá s okamžitou platností odstoupení člena/ky Výboru, podané v písemné podobě
 • v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena/ky Výboru je předseda/kyně, případně místopředseda/kyně spolku povinen/na do 30 dnů svolat Výbor, který rozhodne o tom, zda je nutné doplnit členy/ky Výboru, v případě kladného rozhodnutí kooptuje do 60 dnů nového člena/ku
 • určuje hlavní zaměření činnosti spolku
 • projednává otázky týkající se naplňování účelu spolku
 • projednává podněty a připomínky členů/ek spolku
 • vyhotovuje zprávu o činnosti za uplynulé období
 • připraví, ve spolupráci s účetní, zprávu o výsledcích hospodaření
 • navrhuje koncepci a plán činnosti pro nadcházející období
 • na vyžádání informuje členy/ky o činnosti a hospodaření spolku
 • schvaluje roční členský příspěvek
 • projednává a schvaluje vyloučení členů/ek
 • na základě přihlášky, či zrušení členství provádějí členové Výboru zápis a výmaz v elektronické i listinné databázi členů spolku; tuto činnost může provádět i další osoba, pověřená předsedou/kyní nebo místopředsedou/kyní; databáze členů není veřejně přístupná
 • jmenuje likvidátora odpovědného za majetkové vypořádání při zániku či sloučení spolku

Běžnou činnost spolku řídí členové/ky Výboru dle dohody - nebo delegovaní zaměstnanci/kyně spolku. Neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáními Výboru spolku přijímá předseda/kyně spolku, místopředseda/kyně, případně může předseda/kyně zmocnit jiného člena/ku Výboru, nebo zaměstnance/kyni.

8. Zánik spolku

a) dobrovolným zrušením nebo sloučením s jinou právnickou osobou
b) pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci o jeho rozpuštění

O dobrovolném rozpuštění spolku nebo sloučení s jinou organizací může rozhodnout pouze Výbor, který současně určí, jakým způsobem se naloží s majetkem spolku, zvolí likvidátora, který bude odpovědný za majetkové vypořádání spolku.

9. Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi Výboru dne 5. listopadu 2015.

Podpis statutární zástupkyně:
Ing. Jana Jarušková, předsedkyně

Registrace sdružení MV ČR proběhla dne 21. listopadu 2006.
Změna stanov vzata na vědomí 13. května 2009
Poslední změna stanov 5. listopadu 2015
IČO : 270 48 047

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021